edit

business Rating

"The business classification is a requirement of capacity and solvency must certify businesses in procedures for the award of certain typical administrative contracts (Article 65 of TRLCSP).

The fourth transitional provision of TRLCSP amended by Article 43 of Law 14/2013 of 27 September, supporting entrepreneurs and their internationalization concerning the determination of cases where it is required the classification of companies states that paragraph 1 of article 65, as determined by the contracts for the celebration of which is required prior classification enter into force in accordance with the provisions of the regulations implementing this law which are defined groups, subgroups and categories that classify these agreements and continues in force until then, paragraph 1 of article 25 of the revised Act contractres of government.

However, the classification is not required in works contracts estimated value of less than € 500,000 or contracts for services estimated value of less than 200,000 euros.

They do not require business classification, so typical concession contracts for public works, public service management, supply, collaboration between the public sector and the private sector and certain categories of services (*). In these contracts, whatever your budget tender must necessarily require proof of economic solvency and technical bidders according to one, several or all means provided for in articles 74 to 79 in the TRLCSP depending on the typical contract in question.

In works contracts estimated value of less than 500,000 euros and services estimated value of less than € 200,000 can not be established as a prerequisite to apply for the classification of companies. These tenders must be determined in the Administrative clauses the economic, financial and technical entrepreneurs by one, several or all means to the provisions of Articles 74 and 79 of TRLCSP included this information in the ad tender.

Require business classification as a mandatory condition for participation in tenders for contracts for works and services when the estimated value is less established in the 4th DT. TRLCSP -modifying by Article 43 of Law 14/2013 of 27 September-, is to prevent the participation of companies not classified contracts, according to the current regulations do not require this capability requirement.

Imposing a requirement (for example, business classification) that prevents the participation of companies in public tenders when the legal requirement does not require this directly affects the principle of concurrent business activity is not subject to the Administration Act and therefore, we can say that root vitiate the validity of the contract award. "

"La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les empreses en els procediments d’adjudicació de determinats contractes administratius típics (article 65 del TRLCSP).

La disposició transitòria quarta del TRLCSP, modificada per l'article 43 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, referent a la determinació dels casos en què és exigible la classificació de les empreses, estableix que l'apartat 1 de l'article 65, atès que determina els contractes per a la celebració dels quals és exigible la classificació prèvia, entrarà en vigor de conformitat amb el que estableixin les normes reglamentàries de desplegament d'aquesta llei per les quals es defineixin els grups, subgrups i categories en què s'han de classificar aquests contractes, i continua vigent, fins aleshores, el paràgraf 1 de l'article 25 del Text refòs de la Llei de contractres de les administracions públiques.

No obstant això, no serà exigible la classificació en els contractes d'obres de valor estimat inferior a 500.000 euros ni en els contractes de serveis de valor estimat inferior a 200.000 euros.

No requereixen classificació empresarial, per tant, els contractes típics de concessió d'obres públiques, gestió de serveis públics, subministrament , de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, i determinades categories de serveis (*). En aquests contractes, sigui quin sigui el seu pressupost de licitació, ha de requerir-se necessàriament l’acreditació de la solvència econòmica i tècnica dels licitadors d’acord amb un, diversos o tots els mitjans previstos als articles 74 al 79 del TRLCSP en funció del contracte típic de què es tracti.

En els contractes d’obres de valor estimat inferior a 500.000 euros i de serveis de valor estimat inferior als 200.000 euros no pot establir-se com a requisit per poder licitar la classificació de les empreses. En aquestes licitacions, haurà de determinar-se en el plec de clàusules administratives la solvència econòmica, financera i tècnica dels empresaris mitjançant un, diversos o tots els mitjans que estableixen els articles 74 al 79 del TRLCSP i incloure aquesta informació a l’anunci de licitació.

Requerir la classificació empresarial com a condició obligatòria de participació en les licitacions de contractes d’obres i de serveis quan el valor estimat és inferior a l’establert a la DT 4a. TRLCSP -modificat per l'article 43 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre-, suposa impedir la participació de les empreses no classificades en contractes que, d’acord amb la normativa vigent, no requereixen aquest requisit de capacitat.

Imposar un requisit (per exemple, la classificació empresarial) que impedeix la participació de les empreses en les licitacions públiques quan la normativa legal no exigeix aquest requisit afecta directament el principi de concurrència empresarial, és una activitat de l’Administració no subjecta a la Llei i, per tant, podem afirmar que vicia d’arrel la validesa de l’adjudicació contractual."

Titles
 • business Rating
 • Classificació empresarial
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1186
Homepage http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/classificacio_empresarial/
Access
Format
Publisher
Address
 • Rambla de Catalunya, 19-21
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08007
 • Spain
Languages
 • ca
 • es